ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share

แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


1517


ข้อสอบครูอาชีวะ
แนวข้อสอบวิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.ไฟฟ้า พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย หมายเลข4
12/05/2563
2160


ข้อสอบครูอาชีวะ
แนวข้อสอบข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 พร้อมเฉลย

เขียนโดย สมาชิกใหม่
15/05/2563
815


ข้อสอบครูอาชีวะ
แนวข้อสอบ สอศ. พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบถามตอบครูผู้ช่วย และ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปี58
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ
 

เขียนโดย สมาชิกเก่า
18/05/2563
418


ข้อสอบครูอาชีวะ
​ข้อสอบ​ครู​ผู้ช่วย​อาชีวศึกษา​เตรียมสอบ​พฤษภาคม ​64 พร้อมเฉลย​

​ข้อสอบ​ครู​ผู้ช่วย​อาชีวศึกษา​เตรียมสอบ​พฤษภาคม 25​64​
ข้อใดให้ความหมายของค าว่า “การประเมินตามสภาพจริง” (Authentic Assesment) ได้ถูกต้องที่สุด
 ก. จัดการเรียนการสอนและประเมินไปตามสภาพสถานการณ์จริงทุกหน่วยการเรียน
 ข. การที่ได้จัดการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระใดจะต้องวัดและประเมินผลในเรื่องนั้นๆ
 ค. การวัดประเมินผลภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและคุณธรรมจริยธรรม
 ง. กระบวนการที่ได้จากการสังเกต การบันทึก การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการ
 สนับสนุนผู้เรียนแต่ละคนให้ประสบความส าเร็จในการเรียน * 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
23/10/2563

ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com