ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และหน่วยงานภาครัฐ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

 แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

จำนวนผู้เข้าชม: 76Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

ศาสนพิธีเกิดขึ้นมาจากหลักการในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ องค์ ฟังในวันมาฆบูชา ซึ่งเรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ มีอยู่ ๓ ประการ

 คือ

๑. การไม่ทําความชั่วทุกอย่าง

 ๒. การทําความดีให้ถึงพร้อม

๓. การทําใจให้ผ่องใส เมื่อชาวพุทธทําความดีต่าง ๆ ตามหลักการที่พระพุทธองค์ ตรัสไว้ซึ่งเรียกว่า การทําบุญ วัตถุ เป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ มีอยู่ ๓ ประการ

คือ

๑. ทานการให้สิ่งของต่าง ๆ

๒. ศีล การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย

๓. ภาวนา การทําจิตให้ผ่องใส บุญกิริยาวัตถุทั้ง ๓ ประการนี้เมื่อชาวพุทธทําแล้ว ทําให้เกิด ศาสนพิธีต่างๆ ขึ้นมาตามลําดับ ตามยุคตามสมัย

ลงข้อมูลวันที่ : 31/01/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 56Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 150  ข้อ พร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 31/01/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 49Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ฉบับเต็ม มีแนวข้อสอบ

ลงข้อมูลวันที่ : 30/01/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 45Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม เกี่ยวกับ พระราชบัญญัตติ วัฒนธรรมแห่งชาติ 2553

ลงข้อมูลวันที่ : 30/01/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 134Download แนวข้อสอบ ป.ป.ช.

แนวข้อสอบ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ ของคนไทย ของ สำนักงาน ปปช.

ลงข้อมูลวันที่ : 27/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 100Download แนวข้อสอบ ป.ป.ช.

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 27/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 173Download ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ทฤษฏีในการทําข้อสอบ สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย ไม่มีหลักในการจับที่ตายตัว การที่จะทําข้อสอบ ได้ดีก็คือให้จําสํานวน สุภาษิต และคําพังเพย พร้อมด้วยความหมายของคํานั้น ๆ (จําได้มากยิ่งดี) ..

ลงข้อมูลวันที่ : 06/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 138Download ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง

ชุมชนแห่งการแบ่งปัน สูตร(เทคนิค) ตรรกศาสตร์

ลงข้อมูลวันที่ : 06/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 177Download ข้อสอบ กพ 66

แนวข้อสอบวิชาความรู้ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมือง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ลงข้อมูลวันที่ : 02/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 121Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

ลงข้อมูลวันที่ : 01/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 135Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

ลงข้อมูลวันที่ : 01/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 131Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2562 พรบ. และแนวข้อสอบ

ลงข้อมูลวันที่ : 01/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 131Download ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชน ของกรมพัฒนาชุมพร้อมเฉลย 100 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 30/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 440Download ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ

แนวข้อสอบ (งานธุรการ) งานสารบรรณและการยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ พร้อมเฉลย 

ลงข้อมูลวันที่ : 30/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 199Download ข้อสอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และ นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 154 ข้อ พร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 30/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 159Download ข้อสอบอังกฤษ

รวมคำศัพทภ์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันสำคัญและวันหยุดต่างๆ

ลงข้อมูลวันที่ : 29/11/2565
ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

หางานราชการและความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน

และความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ในหน่วยงานภาครัฐ


 งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ/ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน


จะสมัครประกันสังคม ม.40 ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง


บุคคลที่จะสมัครประกันสังคม ม.40 ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง และกี่ทางเลือก


คุณสมบัติของผู้สมัคร มาตรา 40

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือ เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็น 0 หรือ 6 หรือ 7
- อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- ผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ
- ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 หรือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้ประกันตนนอกระบบ (มาตรา 40)

ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39
การจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40 มีด้วยกัน 3 ทางเลือก ได้แก่
- จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน
- จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน
- และจ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน

ลงข้อมูลวันที่: 17/11/2565

ลาคลอด บริษัท หรือ นายจ้าง ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้าง อย่างไร?


ลาคลอด บริษัท หรือ นายจ้าง ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้าง อย่างไร?

ตามมาตรา 59 ระบุไว้ว่า "ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา 41 เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 45 วัน"

ซึ่งเนื่องจากตามกฎหมายเดิมให้ลาคลอดได้ 90 วัน และมีอัพเดทเพิ่มมาให้ลาไปตรวจครรภ์ได้อีก 8 วัน (เดือนละครั้ง) ดังนั้น วิธีคิดวันลาคลอด ที่บริษัทต้องจ่าย จะเป็นดังนี้

สิทธิลาคลอดตามกฎหมาย = 90 + 8 วัน สำหรับลาไปตรวจครรภ์

สิทธิวันลาคลอด บริษัทต้องจ่าย = 45 + 8 วัน


ทั้งนี้ตามมาตรา 59 ให้บริษัทจ่ายไม่เกิน 45 วัน ดังนั้น หากพนักงานไม่ได้ใช้สิทธิลาคลอดเพื่อไปตรวจครรภ์เดือนละครั้ง (8 วัน) บริษัทจะแค่ 45 วัน หรือจ่ายเพิ่มให้เป็น 45+8 ทีหลังก็ได้ตามแต่บริษัทและลูกจ้างตกลงกัน


แต่ห้ามจ่ายน้อยกว่านั้นเด็ดขาด เพราะหากจ่ายน้อยกว่า 45 วัน ก็จะถือว่า ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรา 59 และอาจจำต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทได้

ลงข้อมูลวันที่: 17/11/2565

พนักงานราชการที่จะได้เลื่อนค่าตอบแทนระยะเวลาการปฏิบัติงานเท่าใด


พนักงานราชการที่จะได้เลื่อนค่าตอบแทนในแต่ละรอบการประเมินจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเท่าใด

ตอบ :

ในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๘ เดือน

ลงข้อมูลวันที่: 16/11/2565

พนักงานราชการจะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างในกรณีใดบ้าง


พนักงานราชการจะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างในกรณีใดบ้าง

ตอบ : ไม่มีกรอบอัตรากำลัง

- หากผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี

ลงข้อมูลวันที่: 16/11/2565

การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำในหน่วยงานภาครัฐ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง


การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำในหน่วยงานภาครัฐ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ตอบ :

- การเลื่อนขั้นค่าจ้างในวันที่ 1 เมษายน มี 3 ระดับ คือ 0.5 ขั้น 1 ขั้น และไม่เลื่อนขั้นค่าจ้าง โดยพิจารณาตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม

- การเลื่อนขั้นค่าจ้างในวันที่ 1 ตุลาคม มี 4 ระดับ คือ 0.5 ขั้น 1 ขั้น 1.5 ขั้น และไม่เลื่อนขั้นค่าจ้าง โดยพิจารณาตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปีหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน

ลงข้อมูลวันที่: 16/11/2565

หน่วยงานราชการจะขอจ้างพนักงานราชการได้ต้องดำเนินการอย่างไร


ส่วนราชการ หรือหน่วยงานราชการ ที่ประสงค์จะจ้างพนักงานราชการจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง

 คําตอบ 

ส่วนราชการต้องจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเป็นกรอบที่มีระยะเวลา 4 ปี เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงให้ความเห็นชอบก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และเมื่อได้รับอนุมัติกรอบอัตรากําลังแล้ว 

จึงจะสามารถดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตามกรอบที่ได้รับอนุมัติภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และทําสัญญาจ้างผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

ลงข้อมูลวันที่: 15/11/2565

จะมีการปรับให้พนักงานราชการเป็นข้าราชการได้หรือไม่


ในหน่วยงานราชการจะมีการปรับให้พนักงานราชการเป็นข้าราชการได้หรือไม่ อย่างไร

คําตอบ 

ไม่มี เนื่องจากการบรรจุเป็นข้าราชการต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนกําหนด ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้

ลงข้อมูลวันที่: 15/11/2565

บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ ที่มีสิทธิได้รบการรักษาพยาบาลได้แก่ใครบ้าง


บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ ที่มีสิทธิได้รบการรักษาพยาบาลได้แก่ใครบ้าง
 

คำตอบ:

1. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

2. บิดา มารดา

3. คู่สมรส

ทั้งนี้ไม่รวมบุตรบุญธรรมและบิดา มารดาบุญธรรม

 

ลงข้อมูลวันที่: 14/11/2565

ลูกจ้าง ต้องการหนังสือรับรองการส่งเงินสมทบของตนเอง ต้องดำเนินการอย่างไร


ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการส่งเงินสมทบประกันสังคมของตนเอง มีขั้นตอนทำอย่างไรทั้งในกรณีติดต่อด้วยตนเอง หรือ กรณีมอบอำนาจ

1. กรณีมาติดต่อดวยตนเอง

- กรอกแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนที่เคาน์เตอร์ประชาสีมพันธ์
- รอเรียกคิว และ รับหนังสือรับรอง

2. กรณีมอบอำนาจ

- ผู้รับมอบอำนาจ จะต้องเป็นสามี-ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันเท่านั้น
- กรอกแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน ที่เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์
- แนบหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสมป์ 10 บาท
- แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
Cr.สำนักงานประกันสังคม
#ความรู้_HR

ลงข้อมูลวันที่: 14/11/2565

ตัวชี้วัด หรือ Key Performance Indicators (KPIS) คือ อะไร


ตัวชี้วัด หรือ Key Performance Indicators (KPIS) คือ อะไร

ตอบ

ตัวชี้วัด หรือ Key Performance Indicators (KPIS) เป็นดัชนีชี้วัด หรือหน่วยวัดความสำเร็จ ของผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน ซึ่งใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินจะต้องกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการและค่าเป้าหมายร่วมกันตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน และสิ่งที่กำหนดร่วมกันนี้จะใช้ เป็นเกณฑ์ในการประเมิน โดยเมื่อทำการประเมินก็ให้นำผลการปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นจริง ตามตัวชี้วัดนั้น ๆ มาพิจารณาเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อประเมินเป็นผลการ ประเมินหรือคะแนนการประเมิน

ลงข้อมูลวันที่: 11/11/2565

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินอย่างไร


การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินอย่างไร

คำตอบ

 เนื่องจากยังเป็นระยะแรกของการเริ่มปฏิบัติราชการ ผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอาจยังไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจน จึงให้ประเมินองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการเป็นสัดส่วนคะแนน เท่ากัน คือ ร้อยละ ๕

ลงข้อมูลวันที่: 09/11/2565

การร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการกระทําผิดวินัย มีขั้นตอนการพิจารณาดําเนินการอย่างไรบ้าง


การพิจารณาดําเนินการในกรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการกระทําผิดวินัย มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

 คําตอบ

ตามหมวด ๒ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นไว้กล่าวคือ

                ๑. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจหน้าที่ในการ พิจารณาว่าเรื่องที่กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้น มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ ส่วนในการดําเนินการของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวสามารถ ดําเนินการได้ตามที่กําหนดในข้อ ๕ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

                               ๑.๑ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในเบื้องต้นเพียงพอแก่การ พิจารณาแล้ว ตามข้อ ๕ (๑) ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาว่ากรณีนั้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร โดยจะไม่ทําการสืบสวนก็ได้

                               ๑.๒ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีนั้นยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาได้ก็ให้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการสืบสวนตามข้อ ๕ (๒) เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้จะดําเนินการด้วยตนเองหรือจะให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเป็นผู้ดําเนินการ สืบสวนแล้วรายงานมาเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้

ลงข้อมูลวันที่: 07/11/2565

งานลักษณะใดบ้างที่ไม่สามารถกําหนดเป็นกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการได้


งานลักษณะใดบ้างที่ไม่สามารถกําหนดเป็นกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการได้

คำตอบ

ลักษณะงานที่ไม่สามารถนํามากําหนดเป็นกรอบอัตรากำลัง เพื่อใช้จ้างพนักงานราชการได้ คือ ลักษณะงานที่กระทรวงการคลัง กําหนดให้ใช้การจ้างเหมาบริการเอกชน จํานวน 4 ประเภท ได้แก่


- งานรักษาความปลอดภัย
- งานทําความสะอาด
- งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม
- และงานพาหนะ

ลงข้อมูลวันที่: 31/10/2565

เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้รับเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะต้องดําเนินการอย่างไร


เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้รับเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะต้องดําเนินการอย่างไร


คําตอบ

 ต้องรายงานเรื่องร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงอันเป็นการกระทําความผิดวินัยไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นและเพื่อประโยชน์ของราชการ เช่น หากปล่อยให้ล่าช้าไปพยานหลักฐานจะถูกทําลาย หรือไม่อาจรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวได้ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น อาจจะดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งบรรจุเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้

ลงข้อมูลวันที่: 28/10/2565

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ได้แก่ใครบ้าง


ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ได้แก่ใครบ้าง

คำตอบ: ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบาญ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาให้ได้รับค่าจ้างจากเงิน งบประมาณรายจ่าย

ลงข้อมูลวันที่: 25/10/2565

พนักงานราชการ มีระยะเวลาการจ้างอย่างไร


การจ้างพนักงานราชการ มีระยะเวลาการจ้างอย่างไร และใช้เงินประเภทใดในการจ้าง
 

  ระบบพนักงานราชการ

เป็นระบบการจ้างที่ มีสัญญาจ้างตามระยะเวลา ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของภารกิจ โดยระยะเวลาสูงสุดของแต่ละสัญญาไม่เกิน 4 ปี 

ทั้งนี้หากภารกิจยังจําเป็นต้องดําเนินการต่อเนื่องก็อาจมีการต่อสัญญาเป็นสัญญาที่ 2 หรือมากกว่านั้นก็ได้

เช่น หากภารกิจนั้นต้องปฏิบัติในช่วงเวลา 10 ปี ถ้า
ผู้ปฏิบัติงานมีผลการปฏิบัติงานดีและผ่านการประเมินผลให้ต่อสัญญาได้ ก็อาจต่อสัญญาได้ถึง 3 สัญญา โดยอาจเป็นสัญญาละ 4 ปี จํานวน 2 สัญญา และสัญญา 2 ปี จํานวน 1 สัญญา สําหรับเงินงบประมาณของส่วนราชการในการจ้าง

พนักงานราชการดังกล่าวข้างต้น ใช้เงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร

ลงข้อมูลวันที่: 22/10/2565

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม | ข้อสอบท้องถิ่น 2566


แจกฟรีแนวข้อสอบราชการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในหน่วยงานราชการ เป็นแหล่งรวบรวมแนวข้อสอบที่มีมากที่สุดในประเทศไทย รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อค้นหาได้ง่าย

ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表