ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

หางานราชการและความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน

และความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ในหน่วยงานภาครัฐ


 งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ/ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน


จ้างทำของ คืออะไรกันแน่


จ้างทำของ คืออะไรกันแน่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จ้างแรงงาน

คือ สัญญา ซึ่งบุคคลหนึ่งที่เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"  ตกลงรับจะทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า

ผู้ว่าจ้าง

และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างให้บรรลุผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น (ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๗)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จ้างแรงงาน

ลงข้อมูลวันที่: 15/12/2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ


ตั้งแต่วันที่ 14-18 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

 

รายละเอียด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน


2. คุณสมบัติทั่วไป ขอบข่ายภารกิจของงานที่ต้องปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์

(3) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

(4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติ

(5) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

(6) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

(8) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้น โทษมาแล้วเกินห้าปีหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

(13) ในวันทำสัญญาจ้าง ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565 - 18 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมการประกาศ

ประกาศรับสมัคร

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ : หางานราชการ.net

ลงข้อมูลวันที่: 13/12/2565

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี เปิดรับสมัครงาน


 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มกราคม 2566 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


รายละเอียด

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี


ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก

(1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

(2) ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1 เป็นผู้เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดดังกล่าวเป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร

2.2 เป็นผู้ซึ่งเกิดในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส

2.3 เป็นผู้เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือ จังหวัดนราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

2.4 เป็นผู้เคยทำงานหรืออยู่ในระหว่างการทำงานในจังหวัดปัตตานี จังหวัด ยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร โดยมีหนังสือรับรองการ ทำงานจากหน่วยงานของรัฐหรือจากนิติบุคคลที่ผู้นั้นเคยทำงานหรือทำงานอยู่ด้วย หรือ

2.5 เป็นผู้เคยศึกษาหรืออยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาตาม (2.3) และเคย ทำงานหรืออยู่ในระหว่างการทำงานในจังหวัดตาม (2.4) รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี เลขที่ 12/6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ซอย 5 ตำบลสะบารัง อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2566 ในวันและเวลา ราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.alro.go.th/pattani หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือก” ที่ปิด ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี และที่ปิดประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี ผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการรับสมัครสอบด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน


ประกาศรับสมัคร

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ : หางานราชการ.net

ลงข้อมูลวันที่: 13/12/2565

สาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 28 อัตรา


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคม 2564 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 28 อัตรา
ผ่านออนไลน์ https://ylo.moph.go.th/webssj/ กดที่เมนู : สมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม 
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ลงข้อมูลวันที่: 07/12/2565

กรุงเทพ เปิดรับสมัครลูกจ้างประจำ 3 อัตรา


ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ  3 อัตรา 

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2565


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3

จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

2. ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3

จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือทางอื่นโดยอนุโลมตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2

จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ เลขานุการ พณิชยการ การตลาด การเงิน การบัญชี การธนาคาร สถิติ หรือทางอื่นโดยอนุโลมตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ocsb.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม 
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ประกาศผลสอบ.com

ลงข้อมูลวันที่: 06/12/2565

จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลพนักงานจ้าง 12 อัตรา


ตั้งแต่วันที่ 7-16 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

2. คุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 17,500 บาท
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 21,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง คนงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท
 

2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยา เคมีต่างๆ
2. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทาง ราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกให้
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท
 

3. ตำแหน่ง คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท

4. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-16 ธันวาคม 2565 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร
 
ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก : หางานราชการ.net

ลงข้อมูลวันที่: 06/12/2565

กรุงเทพ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา


วันที่ 20 ธันวาคม 2565 - วันที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (จะต้องเป็น คุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)
2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ สามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ เรียบร้อย
4) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร. นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

จำนวน 2 อัตรา  
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาศึกษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษ หรือกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศ ซึ่งใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)
2) มีทักษะทางภาษาอังกฤษในการเขียน อ่าน และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเป็น อย่างดี และสามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
4) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
5) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
6) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร. นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  http://rdpb.thaijobjob.com

รายเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ขอขอบคุณข่าวสารการสมัครงงาน :ประกาศผลสอบ.com
 

ลงข้อมูลวันที่: 06/12/2565

ความหมายของ ข้าราชการ = ข้า+ราชะ+การ


ความหมายของ ข้าราชการ = ข้า+ราชะ+การ

ข้า = ผู้รับใช้

ราชะ = พระราชา

การ = การงาน

ลงข้อมูลวันที่: 02/12/2565

หน้าที่ของข้าราชการ คือ อะไร


หน้าที่ของข้าราชการ คือ การบริการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นข้าราชการ และงานราชการมิใช่การปฏิบัติต่อประชาชนในลักษณะของผู้ที่มีอำนาจวาสนา ต้องปฏิบัติต่อผู้ที่ต่ำศักดิ์กว่า แต่ต้องเป็นไปในลักษณะของการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และ

ข้าราชการ คือ ผู้ให้บริการ

ลงข้อมูลวันที่: 02/12/2565

การนับวันลาขอข้าราชการ พนักงานราชการ ตามระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์ ต่างๆ


การนับวันลาขอข้าราชการ พนักงานราชการ ตามระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการและความก้าวหน้าของข้าราชการในสายอาชีพของข้าราชการและพนักงานราชการ

- นับตามปีงบประมาณ (1 ต.ค. – 30 ก.ย. )

- นับวันลาต่อเนื่อง (รวมวันหยุดราชการระหว่างวันลาประเภทเดียวกันเป็นวันลาด้วย)

- นับเฉพาะวันทำการ มี 4 ประเภท

         - ลาป่วย

         - ลาพักผ่อน

         - ลากิจส่วนตัว

         - ลาช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร

 - ถ้าถูกเรียกตัวกลับ การลาสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ

 - ลาครึ่งเช้า / บ่าย นับเป็นลาครึ่งวัน

 - หน่วยงานอาจมีลาพิเศษได้ต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง

 - ลาแล้วจะยกเลิกวันลา ให้เสนอขอยกเลิกวันลาตามลำดับขั้น

ลงข้อมูลวันที่: 29/11/2565

การลาการลาของข้าราชการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕


ข้อควรรู้เกี่ยวกับการลาการลาของข้าราชการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้าราชการ

- ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์

➢ ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลาในปีหนึ่งไม่เกิน 60 วันทำการยกเว้น ปวท. เห็นชอบให้ลาต่อไปได้อีกไม่เกิน 60 วันทำการ

 

ลากิจ

มีสิทธิลากิจได้ปีละไม่เกิน 45 วันทำการแรกที่รับราชการมีสิทธิลาได้ 15 วันทำการ

ลาคลอด

➢ มีสิทธิลาได้ 90 วัน โดยได้รับเงินเดือน

➢ ยื่นใบลาก่อนหรือในวันที่ลาคลอดบุตร

➢ ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่อง ได้ไม่เกิน 150 วันทำการ ไม่ได้รับ เงินเดือน

ลาไปช่วยภริยาคลอดบุตร

➢ ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันท าการได้รับเงินเดือน ระหว่างลา

➢ ยื่นใบลาก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับจากวันที่คลอดบุตร

ลาพักผ่อน

➢ ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิ ลาพักผ่อน

➢ มีสิทธิลาพักผ่อนในปีหนึ่งได้ 10 วัน ทำการ ผู้ที่รับราชการติดต่อกันไม่ถึง 10 ปี สะสมวันลาปีต่อๆ ไปรวม กับปีปัจจุบัน ไม่เกิน 20 วันทำการ ผู้ที่รับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี สะสมวันลาปีต่อๆ ไปรวมกับปี ปัจจุบันไม่เกิน 30 วันทำการ

ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์

➢ รับราชการไม่น้อยกว่า 12 เดือน

➢ ลาได้ไม่เกิน 120 วัน

➢ ขออนุมัติการลา ไม่น้อยกว่า 60 วัน

➢ จะต้องอุปสมบทภายใน 10 วัน นับจากวันลา และรายงานตัวกลับเข้า ปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน

 

ลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

➢ ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน

ลาเพื่อรับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

➢ ลาตามระยะเวลาที่ทางราชการ ทหารกำหนด

ลาติดตามคู่สมรส

➢ ลาได้ไม่เกิน 2 ปี

➢ กรณีจำเป็นลาต่อได้อีก 2 ปี รวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี

 ➢ ไม่ได้รับเงินเดือน

ลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติงานวิจัยหรือดูงาน

➢ ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ไม่เกิน 4 ปี

➢ หากลาต่อเมื่อรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ปี

ลงข้อมูลวันที่: 29/11/2565

การลาการลาของพนักงานราชการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕


ข้อควรรู้เกี่ยวกับการลาการลาของพนักงานราชการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

พนักงานราชการ


ลาป่วย

➢ ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์

➢ ลาได้เท่าที่ป่วยจริง มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนปีหนึ่ง ไม่เกิน 30 วัน

ลากิจ

➢ ลาได้ไม่เกิน 10 วันทำการ

ลาคลอด

➢ มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน ได้รับค่าตอบแทนระหว่าง การลา 45 วัน

ลาไปช่วยภริยาคลอดบุตร

                             -

ลาพักผ่อน

➢ ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน

➢ มีสิทธิลาพักผ่อนในปีหนึ่งได้ 10 วัน สะสมวันลาปีต่อๆ ไปรวม กับปีปัจจุบัน ไม่เกิน 15 วันทำการ

ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์

➢ ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 ปี

➢ ลาได้ไม่เกิน 120 วัน

ลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

➢ ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน

ลาเพื่อรับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

➢ ลาตามระยะเวลาที่ทางราชการทหาร กำหนด

➢ ได้รับค่าตอบแทนระหว่าง ลาปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน

ลาติดตามคู่สมรส

                          -

ลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติงานวิจัยหรือดูงาน

                           -

 

ลงข้อมูลวันที่: 29/11/2565

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการและพนักงานราชการ


กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการและพนักงานราชการ

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

- ให้ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

• พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕

• พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

ลงข้อมูลวันที่: 29/11/2565

บำเหน็จตกทอดของข้าราชการที่เสียชีวิตแล้วจะแบ่งจ่ายให้แก่ท่ายาทอย่างไร


บำเหน็จตกทอดของข้าราชการที่เสียชีวิตแล้วจะแบ่งจ่ายให้แก่ท่ายาทอย่างไร

คำตอบ:

ทายาทตำมกฎหมายมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดตำมส่วน ดังนี้

1. บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน

2. สามีหรือภริยา ให้ได้รับ 1 ส่วน

3. บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ได้รับ 3 ส่วน

ลงข้อมูลวันที่: 28/11/2565

การจัดซื้อจัดจ้างมี 3 วิธี ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


การจัดซื้อจัดจ้างมี 3 วิธี ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดซื้อจัดจ้างมี 3 วิธี
 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 2. วิธีคัดเลือก : เชิญชวนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติฯ ไม่น้อยกว่า 3 ราย
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง : เชิญชวนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติฯ รายใดรายหนึ่ง

โดยให้เลือกวิธีที่ 1 ก่อนเสมอ


ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก
#ดอกบัวใต้เสาชิงช้า #สาระดีดี

ลงข้อมูลวันที่: 20/11/2565

มาดูสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 จะได้อะไรบ้าง


สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตน มาตรา 40 สามารถแบ่งตามเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายทุกเดือน โดยรายละเอียดมีดังนี้

จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน

ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน/ปี)

ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ไม่เกิน 15 ปี)

เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท (ได้รับเพิ่ม 8,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต)

จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน

ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน/ปี)

ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ไม่เกิน 15 ปี)

เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท (ได้รับเพิ่ม 8,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต)

ชราภาพ รับบำเหน็จชราภาพ 50 บาท/เดือน (ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท/เดือน)

จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน

ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 90 วัน/ปี)

ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ตลอดชีวิต)

เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท

ชราภาพ รับบำเหน็จชราภาพ 150 บาท/เดือน กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่ม 10,000 บาท (ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท/เดือน)

สงเคราะห์บุตร รับเงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท/คน/เดือน (ครั้งละไม่เกิน 2 คน)

 

ลงข้อมูลวันที่: 17/11/2565