ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี ศาสนพิธีเกิดขึ้นได้อย่างไร #ราชการไทย.com


ศาสนพิธีเกิดขึ้นมาจากหลักการในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ องค์ ฟังในวันมาฆบูชา ซึ่งเรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ มีอยู่ ๓ ประการ

 คือ

๑. การไม่ทําความชั่วทุกอย่าง

 ๒. การทําความดีให้ถึงพร้อม

๓. การทําใจให้ผ่องใส เมื่อชาวพุทธทําความดีต่าง ๆ ตามหลักการที่พระพุทธองค์ ตรัสไว้ซึ่งเรียกว่า การทําบุญ วัตถุ เป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ มีอยู่ ๓ ประการ

คือ

๑. ทานการให้สิ่งของต่าง ๆ

๒. ศีล การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย

๓. ภาวนา การทําจิตให้ผ่องใส บุญกิริยาวัตถุทั้ง ๓ ประการนี้เมื่อชาวพุทธทําแล้ว ทําให้เกิด ศาสนพิธีต่างๆ ขึ้นมาตามลําดับ ตามยุคตามสมัย

ข้อสอบราชการ - งานราชการ