ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ มีนาคม 2562 พร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ มีนาคม 2562 พร้อมเฉลย
สภาปฏิรูปแห่งชาติได้โหวต รับ/ไม่รับ รัฐธรรมนูญเมื่อ 6 กันยายน เห็นชอบเท่าไร/ไม่เห็นชอบเท่าไร
ตอบ = ไม่เห็นชอบ 135 เห็นชอบ 105

ธนาคารไทยแห่งใดนำบัตรเอทีเอ็มมาใช้เป็นธนาคารแรก
ตอบ = ธนาคารไทยพาณิชย์

สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.) จับมือองค์กรชั้นนํา 5 แหํง ได๎แกํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.), มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ (มช.), สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (ISMED) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดโครงการ SME ONLINE (เอสเอ็มอี ออนไลน์) ปีที่ 3 ภายใต๎แนวคิด Digital to Global ยกระดับศักยภาพผู๎ประกอบการไทยพร๎อมแขํงขันในตลาดออนไลน์สากล ผําน eMarketplace ชั้นนําทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ตั้งเปูาไมํต่ํากวํา 50,000 ราย สร๎างยอดขายไมํต่ํากวํา 640 ล๎านบาท

ข้อสอบราชการ - งานราชการ