ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 –2580) วิเคราะห์ละเอียดมาก #ราชการไทย.com


 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 –2580)  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อสอบราชการ   #ราชการไทย.com

ข้อสอบราชการ - งานราชการ