ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ




แนวข้อสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


แบบทดสอบภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑. ข้อใด “มิใช่” เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ก. การให้โอกาสประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ 
ข. การให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง 
ค. เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการบางเรื่องโดยชัดแจ้ง 
ง. เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยไม่มีข้อยกเว้น





ข้อสอบราชการ - งานราชการ