ข้อสอบราชการ - Learn,Share

แนวข้อสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


แบบทดสอบภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑. ข้อใด “มิใช่” เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ก. การให้โอกาสประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ 
ข. การให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง 
ค. เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการบางเรื่องโดยชัดแจ้ง 
ง. เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยไม่มีข้อยกเว้น
ข้อสอบราชการ - Learn,Share

ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com