ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบ ครูธุรการ และงานสารบรรณ พร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบ ครูธุรการ และงานสารบรรณ พร้อมเฉลย ข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อใดต่อไปนี้เป็น หนังสือเวียน
ก. หนังสือที่มีผู้รับจํานวนมาก
ข. มีใจความอย่างเดียวกัน
ค. มีพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ