ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
​ข้อสอบ​ครู​ผู้ช่วย​อาชีวศึกษา​เตรียมสอบ​พฤษภาคม ​64 พร้อมเฉลย​ #ราชการไทย.com


​ข้อสอบ​ครู​ผู้ช่วย​อาชีวศึกษา​เตรียมสอบ​พฤษภาคม 25​64​
ข้อใดให้ความหมายของค าว่า “การประเมินตามสภาพจริง” (Authentic Assesment) ได้ถูกต้องที่สุด
 ก. จัดการเรียนการสอนและประเมินไปตามสภาพสถานการณ์จริงทุกหน่วยการเรียน
 ข. การที่ได้จัดการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระใดจะต้องวัดและประเมินผลในเรื่องนั้นๆ
 ค. การวัดประเมินผลภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและคุณธรรมจริยธรรม
 ง. กระบวนการที่ได้จากการสังเกต การบันทึก การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการ
 สนับสนุนผู้เรียนแต่ละคนให้ประสบความส าเร็จในการเรียน * 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ