ข้อสอบราชการ - Learn,Share

ข้อสอบ กฎหมายการศึกษา เตรียมสอบนักวิชาการศึกษา 100 ข้อพร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


ข้อสอบ กฎหมายการศึกษา เตรียมสอบนักวิชาการศึกษา 100 ข้อพร้อมเฉลย
ให้ดำเนินการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม เติมให้ครบจำนวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วัน
ก 180 วัน
ข 90 วัน
ค 60 วัน
ง 30 วัน
 
ข้อสอบราชการ - Learn,Share

ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com