ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบครูสังคม เกี่ยวศาสนา พร้อมเฉลย 53 ข้อ #ราชการไทย.com


คุณลักษณะอย่างหนึ่งของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทำให้พระองค์สามารถตรัสรู้ได้คืออะไร
1.ความรอบรู้
2.ความมีสติปัญญา
3.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
4.ความอดทน
5.ความมีวินัย

ข้อสอบราชการ - งานราชการ