ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ




ถาม-ตอบ การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม #ราชการไทย.com


ถาม-ตอบ การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
“ชุมชน” เป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นต่าง ๆ อาจเป็นหมู่บ้าน ละแวก หรือย่าน ที่มีวิถี
ชีวิต เกี่ยวพันกันมีความเชื่อในระบบคุณค่าบางอย่างสอดคล้องกันมีการติดต่อสื่อสาร มีความเอื้ออาทร
มีการจัดการ มีการเรียนรู้และมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมา จากการประกอบอาชีพ
ร่วมกัน หรือ การประกอบกิจกรรมร่วมกัน หรือ การมีวัฒนธรรม หรือ ความสนใจร่วมกน





ข้อสอบราชการ - งานราชการ