ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ข้อสอบงานสารบรรณ สําหรับอ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ปี 2560 พร้อมเฉลย 90 ข้อ #ราชการไทย.com


ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คําว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
ก.งานรับ - ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
ข.งานร่าง - เขียนและพิมพ์หนังสือ
ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร**
ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

ข้อสอบราชการ - งานราชการ