ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) กับแผนการปฏิรูปประเทศ #ราชการไทย.com


ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อสอบราชการ - งานราชการ