ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 290 ข้อพร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา  290 ข้อพร้อมเฉลย 
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วย ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ข) ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ค) ระบบประกันปริมาณภายใน และระบบการประกันปริมาณภายนอก
ง) ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพนอกระบบ
จ) ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก

ข้อสอบราชการ - งานราชการ