ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมคุมประพฤติ พร้อมเฉลย 7 ข้อ อธิบายรายละเอียด #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมคุมประพฤติ พร้อมเฉลย 7 ข้อ อธิบายรายละเอียด
Cash Flows Statement หมายถึง การศึกษากระแสการไหลเข้าออกของ
ก. เงินสดในอดีต
ข. เงินสดในปัจจุบัน
ค. เงินสดในอนาคต
ง. งบกระแสเงินสด
จ. ถูกทั้งหมด
ตอบ ก. เงินสดในอดีต

ข้อสอบราชการ - งานราชการ