ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พร้อมเฉลย 10 ข้อ #ราชการไทย.com


ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พร้อมเฉลย 10 ข้อ
ในด้านภาพรวม ระบบ GFMIS แบงออกเป็นกี่ระบบงาน
ก.5 ระบบงาน
ข.4 ระบบงาน
ค.3 ระบบงาน
ง.2 ระบบงาน
ตอบ ก. 5 ระบบงาน

ข้อสอบราชการ - งานราชการ