ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
สรุป ทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พศ.2560-2564 #ราชการไทย.com


สรุป ทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พศ.2560-2564
กา
รบริหารราชการแผ่นดิน ที่มี ประสิทธิภาพ การสร้างความโปร่งใส การ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใหม่

ข้อสอบราชการ - งานราชการ