ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 พร้อมเฉลย 75 ข้อ #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 พร้อมเฉลย 75 ข้อ
กรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงยุติธรรม    ข. กระทรวงพาณิชย์
ค. กระทรวงมหาดไทย ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ