ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียง #ราชการไทย.com


แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงฃ
วิท
ยากรสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร “วิทยากร
ผู้น้าสัมมาชีพ” จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ