ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 บังคับใช้เมื่อพ้นกําหนดกี่วัน ?……90 วัน #ราชการไทย.com


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 บังคับใช้เมื่อพ้นกําหนดกี่วัน ?……90 วัน
ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง……………สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง....
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หมายถึง……ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานรัฐ
ข้อมูลสารส่วนบุคคล หมายถึง……ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ