ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (30 ข้อพร้อมเฉลย) #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (30 ข้อพร้อมเฉลย)
1. สภาพคุณงามความดี เป็นความหมายของข้อใด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. ศีลธรรม
ง. ค่านิยม
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ