ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
คู่มือ-แนวทางปฏิบัติงานเลขานการ Secretary Work #ราชการไทย.com


คู่มือ-แนวทางปฏิบัติงานเลขานการ Secretary Work 
ประเภทของเลขานุการมีการแบ่งหลายรูปแบบ ในที่นี้จะแบ่งเพียง 2 ประเภท หลักๆ ดังนี้
1. เลขานุการส่วนตัว/ส่วนบุคคล ( Private or Personal Secretary) มีความหมายคือเพียง
แค่ชื่อของตําแหน่งก็สามารถเข ้าใจได ้อยู่แล ้วเนื่องจากเป็นการทํางานให ้นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงเฉพาะคนคนเดียวเท่านั้น
2. เลขานุการสํานักงาน (Office Secretary) มีความหมายคือ เป็นเลขานุการให้กับส่วนรวม
โดยมิได้เป็นเลขานุการของคนใดคนหนึ่งโดยตรง

 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ