ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบวิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ พร้อมเฉลย 40 ข้อ #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบวิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ พร้อมเฉลย 40 ข้อ
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด
ก.กระทรวง ทบวง กรม
ข.ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
ค.จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
ง.ถูกทุกข้อ
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ