ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (ฉบับย่อ) #ราชการไทย.com


ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (ฉบับย่อ)
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ