ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้า ปี 2564 #ราชการไทย.com


พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สังวาลย์ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2503 เป็นปีที่ 15 ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ