ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
รวมข้อสอบปลัดอำเภอเตรียมสอบปี 64 มีหลายข้อออกสอบภาคกท้องถิ่น ภาคข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกร #ราชการไทย.com


รวมข้อสอบปลัดอำเภอเตรียมสอบปี 64 มีหลายข้อออกสอบภาคก​ท้องถิ่น​ ภาคข นักวิเครา​ะ​ห์​นโยบาย​และ​แผน​ นักทรัพยากร​บุคคล​ นิติกร

เช่น ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติ

ตอบ ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ชาติได้แก่

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ