ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
สรุปกฎหมายภาคกออกสอบท้องถิ่น กพ เเละ ครูผู้ช่วย 64 พร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนที่สุดไว้ใช้สอบ ปี 2565 #ราชการไทย.com


สรุปกฎหมายภาคกออกสอบท้องถิ่น กพ เเละ ครูผู้ช่วย 64 พร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนที่สุดไว้ใช้สอบ ปี 2565

 

นายกรัฐมนตรี(ฐานะหัวหน้ารัฐบาล) มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน - เพื่อการสั่งให้ราชการ ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ - จะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้(กรณีจำเป็น) - มีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วน (กลาง/ภูมิภาคท้องถิ่น)

 2. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการของกระทรวงหรือทบวง 3. บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่ง (สังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม)

4. สั่งให้ข้าราชการ (สังกัดกระทรวง ทบวง กรม) มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

 5.แต่งตั้งข้าราชการ (สังกัดกระทรวง ทบวง กรม) ไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง (การ แต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี)

 6 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นที่ปรึกษา หรือเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ

7. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

8. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 9. ดำเนินการอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย

ดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเพิมกดดาวน์โหลด

ข้อสอบราชการ - งานราชการ