ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค (ข) ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 75 พร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค (ข) ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 75 พร้อมเฉลย
ตัวอย่างเช่น
ใครดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คนปัจจุบัน
ก. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ข. นายวิษณุ เครืองาม
ค. นายโภคิน พลกุล ง. นายทศพร ศิริสัมพันธ์
จ. นายจรัส สุวรรณมาลา

สามารถกดดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ข้อสอบราชการ - งานราชการ