ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน #ราชการไทย.com


ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

1. ด้านการเมือง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่าง พรรคการเมือง
ด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี
2. ด้านการบริหารราชการ

องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรง ท างานเพื่อประชาชนโดยเชิงพื้นที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากรให้
มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
3. ด้านกฎหมาย ให้กฎหมาย ความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกฎหมาย ดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรม ได้โดยง่าย และมีการ เป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มี
4. ด้านยุติธรรม ให้ทุกขั้นตอนมีการ ตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และ ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดย กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันของประเทศ เสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการ
5. ด้านเศรษฐกิจ มี พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศสูงขึ้น มีการ ของประชาชน และ เติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน สถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูง อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการ ขึ้น
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูและยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้ง
ทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ า ทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม
7. ด้านสาธารณสุข
ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ กระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่
ดีบนหลักการสร้างนาซ่อม และผู้ที่อาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนฯ
ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรม
และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ การรับรู้
ของประชาชน และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
9. ด้านสังคม คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมี
ข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง
10. ด้านพลังงาน
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้าน
พลังงานมีธรรมาภิบาล
มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน
11. ด้านป้องกันการทุจริตฯ
มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการ
บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต

 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ