ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรร งบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติการและก าหนดจุดเน้น #ราชการไทย.com


แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-EconomicSecurity) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน

แนวทางการพัฒนา
4.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
(2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
(3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
(4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
(5) การปรับโครงสร้างการผลิต
4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย
- ช่วงวัยเด็ก
- วัยเรียน วัยรุ่น
- วัยแรงงาน
- วัยผู้สูงอายุ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงโดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพครู
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้
(3) การพัฒนาด้านสุขภาพ
(4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย

ข้อสอบราชการ - งานราชการ