ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พร้อมเฉลย 73 ข้อ #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พร้อมเฉลย 73 ข้อ

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
ก. 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ข. 1 เมษายน พ.ศ. 2560
ค. 2 เมษายน พ.ศ. 2560
ง. 6 เมษายน พ.ศ. 2560
ง. 7 เมษายน พ.ศ. 2560

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกี่มาตรา
ก. 48 มาตรา
ข. 276 มาตรา
ค. 279 มาตรา
ง. 297 มาตรา
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น มีกี่
มาตรา
ก. 3 มาตรา
ข. 5 มาตรา
ค. 6 มาตรา
ง. 9 มาตรา

4. บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกี่มาตรา
ก. 10 มาตรา
ข. 12 มาตรา
ค. 16 มาตรา
ง. 18 มาตรา

5. ประเทศไทยปกครองในระบอบใด
ก. ระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาล
ข. ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
ค. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ง. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงใช้อ านาจ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ