ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
จุดออกสอบเกี่ยวกับ กฎหมาย รัฐธรรมนูญ 2564 แก้ไขเพิ่มเติม 12 ข้อพร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


จุดออกสอบรัฐธรรมนูญ 2564 แก้ไขเพิ่มเติม

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันใด

ตอบ 21 พฤศจิกายน 2564

2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564  ให้ไว้ วันใด

ตอบ 7 พฤศจิกายน 2564

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564  เป็นปีที่เท่าใด ของรัชกาลปัจจุบัน

ตอบ ปีที่ 6

4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 บังคับใช้วันใด

ตอบ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

5 สภาผู้แทนราษฏร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

ตอบ 500 คน

6  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขต มีกี่คน

ตอบ 400 คน

7 สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบบัญชีรายชื่อ มีกี่คน

ตอบ 100 คน

8 การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏรให้ใช้วิธีใด

ตอบ วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบละหนึ่งใบ

9  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ ให้เป็นไปตามกฎหมายใด

ตอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

10 บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564

ตอบ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา

11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564   มีทั้งหมดกี่มาตรา

ตอบ 6 มาตรา

12  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 บังคับใช้วันใด

ตอบ 22 พฤศจิกายน 2564

13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 ยกเลิกความในมาตราใดบ้าง

ตอบ 83 86 91

#ท้องถิ่นออนไลน์ แชร์ไปสอบครับ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ