ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
น็อคข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปี 61 ทุก พรบ จบในเนื้อหาเดี่ยว พร้อมเฉลย 40 ข้อ #ราชการไทย.com


มาตรา 79 รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันด้วยก็ได้
ข.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันก็ย่อมได้
ค.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้
ง.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันไม่ได้

มาตรา 80 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา
ข.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา
ค.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา
ง.ถูกทุกข้อ
 

มาตรา 83 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
ก. 450 คน
ข. 500 คน
ค. 550 คน
ง. 600 คน
 

ผู้แทนราษฎรสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่าใด
ก. 250 คน
ข. 350 คน
ค. 450 คน
ง. 550 คน
 

ผู้แทนราษฎร สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวนเท่าใด
ก. 150 คน
ข. 250 คน
ค. 350 คน
ง. 450 คน
 

ข้อใดกล่าวถูกต้อง มาตรา 95 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ก.มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ข.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
ค.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง
ง. ถูกทุกข้อ

#Rong Phai

ข้อสอบราชการ - งานราชการ