ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
เตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น สพฐ 63-64 ตอนที่ 7 ทดสอบท้ายบท พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 พร้อมเฉลย 20 ข้อ #ราชการไทย.com


เตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น สพฐ 63-64 ตอนที่ 7 ทดสอบท้ายบท พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 พร้อมเฉลย 20 ข้อ

ใครคือประธาน ก.พ.ร.

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ค. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินกี่คน

ก. 5 คน

ข. 9 คน

ค. 10 คน

ง. 12 คน

 

#ครูโต้ง ศุภกิจ วิทยาศิลป์

ข้อสอบราชการ - งานราชการ