ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
สรุปวิชาการศึกษาเตรียมสอบครูผู้ช่วยทุกกระทรวง ปี 65 #ราชการไทย.com


สรุปวิชาการศึกษาเตรียมสอบครูผู้ช่วยทุกกระทรวง ปี 65
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับ การจบการศึกษำเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลำย
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ