ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
โทษทางวินัย ข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 #ราชการไทย.com


#โทษทางวินัย ข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระทําการ หรือไม่กระทําการตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ตามมาตรา 80  และตามมาตรา 88 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ

โทษทางวินัย มี 5 สถาน คือ

 1. ภาคทัณฑ์  กรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน  ถ้ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

2. ตัดเงินเดือน เป็นการลงโทษตัดเงินเดือน เป็นจํานวนร้อยละของเงินเดือนและเป็นจํานวนเดือน โดยครั้งหนึ่ง ตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งลงโทษ เป็นเวลา 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

3. ลดเงินเดือน เป็นการลงโทษลดเงินเดือน เป็นจํานวนร้อยละของเงินเดือน โดยครั้งหนึ่ง ลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งลงโทษ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

 4. ปลดออก เป็นการลงโทษให้พ้นจากราชการ โดยได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนผู้นั้นลาออกจากราชการ 

 5. ไล่ออก เป็นการลงโทษให้พ้นจากราชการ โดยไม่ได้รับบําเหน็จบำนาญ

#สาระดีดี #เพจ: ดอกบัวใต้เสาชิงช้า

ข้อสอบราชการ - งานราชการ