ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
"ชั้นความลับ" ของหนังสือราชการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 #ราชการไทย.com


"ชั้นความลับ" ของหนังสือราชการ

ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูลข่าวสารลับ หรือความลับที่มีความสำคัญที่สุด เกี่ยวกับ บุคคล ข้อมูลข่าวสาร วัตถุ สถานที่ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน จะเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ

หนังสือจึงต้องมีชั้้นความลับของหนังสือ ดังนี้
"ลับที่สุด" หากเปิดเผย อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุด
"ลับมาก" หากเปิดเผย อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
"ลับ" หากเปิดเผย อาจทำให้เกิดความเสียหาย

#การเขียนหนังสือราชการ #ดอกบัวใต้เสาชิงช้า #เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและไม่ยาก #สาระดีดี #หนังสืองานสารบรรณ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ