ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


จำนวนผู้เข้าชม: 891Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 เป็นแนวแต่ไม่มีเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 19/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 809Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

คำตอบ // เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2

ลงข้อมูลวันที่ : 19/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 773Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

ลงข้อมูลวันที่ : 19/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 966Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

คำตอบ //ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

ลงข้อมูลวันที่ : 19/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 875Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

เจาะข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ชุดที่ 2)

ลงข้อมูลวันที่ : 19/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 868Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

คำตอบ //ข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ชุดที่ 2)

ลงข้อมูลวันที่ : 19/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1556Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

เจาะข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542

ลงข้อมูลวันที่ : 19/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1110Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

คำตอบ //ข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542

ลงข้อมูลวันที่ : 19/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1379Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 

ลงข้อมูลวันที่ : 19/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 759Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

คำตอบ //ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

ลงข้อมูลวันที่ : 19/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 723Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 3) 37 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 22/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 731Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

เฉลยข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 3) 37 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 22/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 780Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 2) 28 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 22/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 767Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

เฉลยข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งงราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 2) 28 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 22/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 681Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่นชุดที่ 2 ครับ (ข้อสอบเหมือนจริง) คัดมาจาก 4-5 ข้อ ในแต่ล่ะ พรบ. ( 9 พรบ. )

ลงข้อมูลวันที่ : 23/04/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 756Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

แนวข้อสอบ ภาค ข ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร / เจ้าพนักงานทะเบียน ชุดที่ 1 ติวสอบท้องถิ่นตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 2560 // ( วุฒิที่สมัคร รปศ. รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์)

ลงข้อมูลวันที่ : 23/04/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 697Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก รวบรวมมาจาก 9 พรบ.ชุดที่ 1 หลักที่ใช้สอบ ทำเล่นๆ ไปก่อนสอบได้ครับ

ลงข้อมูลวันที่ : 23/04/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 731Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 30 ข้อไม่มีเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 18/05/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 728Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 60 ข้อไม่มีเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 18/05/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 791Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชุดที่ 1 ไม่มีแลย ของนายจักรพงษ์ บรรณารักษ์ / นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ

ลงข้อมูลวันที่ : 27/05/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 706Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (เหมือนจริง ชุดที่ 2 ) 50 ข้อ 
โดย...นายจักรพงษ์ บรรณารักษ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 

ลงข้อมูลวันที่ : 01/06/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 784Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (เสมือนจริง ชุดที่ 1 ) 50 ข้อ
@นายจักรพงษ์ บรรณารักษ์ 

 

ลงข้อมูลวันที่ : 01/06/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 586Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อสอบชุดที่ 1 จำนวน 51 ข้อ ไม่มีเฉลย ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยออก (ชุดที่ 1 จำนวน 51 ข้อ)

รวบรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์

ลงข้อมูลวันที่ : 23/09/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 595Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

แนวข้อสอบเข้ารับราชการ วิชาภาษาอังกฤษ 25 ข้อไม่มีเฉลย
Directions: Select the most appropriate choice for each item. Grammar Situation: Planning an event Situation: In the living room

Conversation

Situation: Emily is talking about an iris scan

 

ลงข้อมูลวันที่ : 22/11/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1224Download
ข้อสอบไม่มีเฉลย

แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิเคาระห์นโยบายและแผน เรื่องความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

ลงข้อมูลวันที่ : 12/12/2566
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม | ข้อสอบท้องถิ่น 2566


ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com