ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


จำนวนผู้เข้าชม: 1497Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ลงข้อมูลวันที่ : 04/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1161Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

ความรู้บทบาทหน้าที่ อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)
อาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาสมัครจากราษฎรในท้องถิ่นที่มีจิตใจเสียสละ มีความสมัครใจ อาสามาปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมในด้านการพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

ลงข้อมูลวันที่ : 11/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1489Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบเก่า อสพ.  (อาสาพัฒนาชุมชน)  55 ข้อพร้อมเฉลย
โทษทางวินัย 3 สถานของ อสพ. คือ
ตอบ 1. ภาคทัณฑ์
2. งดจ่ายค่าตอบแทนปลายปี
3. ปลดออก

ลงข้อมูลวันที่ : 15/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1232Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย 69 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 23/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 999Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

ข้อสอบ ภาค ข จำนวน 100 ข้อ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  พร้อมเฉลย
 

ลงข้อมูลวันที่ : 23/04/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 898Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ประวัติ ภารกิจ ยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชน 2562

ลงข้อมูลวันที่ : 07/05/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 954Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

สรุปแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
อาสาพัฒนา” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา และส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประจำในหมู่บ้าน
ตำบลเรียกชื่อย่อว่า “อสพ.”
ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินที่กำหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน และกำหนดอัตราจ่าย
ปลายปี เมื่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดี เป็นระยะเวลาหนึ่งปี โดยจ่ายจากเงิน งบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์ ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
 

ลงข้อมูลวันที่ : 07/05/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 848Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 พร้อมเฉลย 75 ข้อ
กรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงยุติธรรม    ข. กระทรวงพาณิชย์
ค. กระทรวงมหาดไทย ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย
 

ลงข้อมูลวันที่ : 07/05/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 901Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียน
สิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ เป็นการทำมาหากินโดยไม่ได้เอากำไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง
หรือเป็นเป้าหมายสุดท้าย และต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม กล่าวคือ ความสุขของตน
และคนทำงาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภค และผู้รับบริการหลัก
 

ลงข้อมูลวันที่ : 07/05/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 816Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงฃ
วิท
ยากรสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร “วิทยากร
ผู้น้าสัมมาชีพ” จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง
 

ลงข้อมูลวันที่ : 07/05/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 807Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

การบริหารจัดการ”ครัวเรือนยากจน” แบบบูรณาการ
ความต้องการในการพัฒนาให้พ้นเส้นความยากจน

1. ขอรับการสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพ เช่น ปุ๋ย, ปลูกผักขาย, เพาะเห็ด เป็นต้น
2. ขอรับการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ
3. ขอรับการสนับสนุนด้านการตรวจสุขภาพ และการรักษาโรคภัย
4. ขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพ
 

ลงข้อมูลวันที่ : 07/05/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 851Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

ข้อสอบ ภาค ข   จำนวน 100 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ข้อ พร้อมเฉลย
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
4. ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘)
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
6. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
7. ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 

ลงข้อมูลวันที่ : 01/06/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 491Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชน ของกรมพัฒนาชุมพร้อมเฉลย 100 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 30/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 325Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

กองทุนในชมชนการแก้ไขปัญหาความยากจนในรูปแบบของกองทุนชุมชน เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลทุกยุคทุก สมัยได้ดำเนินการ โดยมากรัฐบาลจะมีนโยบายหลักในการพัฒนา แล้วมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการ ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะขอนาเสนอรูปแบบของกองทุนที่เป็นที่รู้จักและมีความสําคัญต่อการพัฒนา ประเทศ โดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ กองทุนที่ภาครัฐบาลดําเนินการ และกองทุนที่ภาคเอกชนดําเนินการ

ลงข้อมูลวันที่ : 27/04/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 337Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

การพัฒนาชุมชน คือการทำงานกับประชาชนมิใช่ทำให้ประชาชน เพราะฉะน้้นกิจกรรมใด ๆ ที่ จะดำเนินงานในชุมชนนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่มาจากการริเริ่มของประชาชน ประชาชนเป็นเจ้าของ บทบาทของผู้ปฏิบัติงานพัฒ นานั้น เป็นผู้กระตุ้นชี้นำ ให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา หรือหาทางสนองความต้องการของตนแล้วร่วมกันทำงานตามที่คิดขึ้นมาแล้วนั้น 

ลงข้อมูลวันที่ : 27/04/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 459Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 54 ข้อพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 19/06/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 451Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง 28 ข้อพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 21/06/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 1579Download
ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

ข้อสอบ ภาค ข นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 24/08/2566
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม | ข้อสอบท้องถิ่น 2566


ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com