ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


จำนวนผู้เข้าชม: 3393Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

รู้จักไทยแลนด์ 4.0 กันเถอะ ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร?
“ไทยแลนด์ 4.0”
เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจ
ส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลียนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษ
ที่ 21 ได้
ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก เริ่มกันที่
– ประเทศไทย 1.0
ยุคของเกษตรกรรมคนไทยปลูกข้าว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ปลูกพืชสวน
พืชไร่ แล้วน าผลผลิตเพื่อส่งไปขายสร้างรายได้ในการด ารงชีวิต
– ประเทศไทย 2.0 ยุคของอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้ใช้แรงงานที่มีราคาถูก แต่เริ่มจะมีเครื่องไม้
เครื่องมือเข้ามาช่วยผลิต เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับ อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า
เป็นต้น ซึ่งในยุคนี้ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น
– ประเทศไทย 3.0 ยุคที่เราอยู่ในขณะนี้ เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า
รถยนต์ ก๊าชธรรมชาติ และปูนซีเมนต์ เป็นต้น โดยพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก
เป็นหลัก
ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนให้มีรายได้สูงขึ้น
ในช่วงแรกประเทศไทย 3.0 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าปัจจุบันกลับเติบโตได้เพียงแค่
ร้อยละ 3 – 4 ต่อปีเท่านั้น ท าให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ในภาวะรายได้ปานกลางเป็นเวลากว่า 20 ปี
ในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ให้เป็นเศรษฐกิจ
ใหม่ (New Engines of Growth) เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นนั่นเอง
โดยตั้งเป้าหมายว่าจะให้เกิดภายใน 3 -5 ปีข้างหน้านี้

ลงข้อมูลวันที่ : 02/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1715Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

เทคนิคการทำข้อสอบภาค ก. สำหรับทุกสนามสอบ การสอบเข้ารับราชการทุกหน่วยงานจะต้องทำข้อสอบภาค ก. ให้ผ่าน 60% ซึ่งถ้าทำข้อสอบ
ได้ก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าทำไม่ได้ อาจจะทำให้การสอบครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จ

ลงข้อมูลวันที่ : 02/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1086Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา ออกข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรม ท้องถิ่น ปี 2562
-พระพุทธศาสนา มีคาสอนที่ว่าด้วยหลักใหญ่ ๆ สรุปได้ว่าอย่างไร? ตอบทำดีได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว
-ใครเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา?ตอบ พระพุทธเจ้า
-ชื่อเดิมของพระพุทธเจ้าคือ? ตอบ สิทรธัตถะ
- ชื่อเรียกที่หมายถึงพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างบอกมาสัก 4 ชื่อ ? ตอบ โคดม พระศากยมุนี พระพุทธะ และพระโคตมะ

ลงข้อมูลวันที่ : 03/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1043Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

รวมคำถามที่ถามบ่อยๆ การติดตามการขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ถาม : จะติดตามการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อย่างไร
ตอบ : สามารถตรวจสอบสถานะ การขอคืนภาษีด้วยเองผ่านเว็บไซต์กรมสรรรพากร
เมนู : บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี

ลงข้อมูลวันที่ : 03/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1310Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

การเป็นข้าราชการที่ดี อธิบายละเอียด เนื้อหาสั้น สรุปอ่านง่าย มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย บทบาทหน้าที่และ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการ

ลงข้อมูลวันที่ : 03/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1828Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ กุมภาพันธ์ 2562
บิ๊กป้อม เล็งเปลี่ยนเครื่องบิน หลัง C130 ขัดข้องกลางอากาศ ชี้เก่าแล้ว ใช้งานมานาน กว่า กี่ปี
ตอบ = 30 กว่าปี

ลงข้อมูลวันที่ : 03/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1090Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
มาตรา 147 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบ ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]

ลงข้อมูลวันที่ : 04/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1312Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แจกข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ มีนาคม 2562

ลงข้อมูลวันที่ : 05/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1494Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย 42 ข้อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
ก. 24 กุมภาพันธ์ 2560               ข. 25 กุมภาพันธ์ 2560 ค. 23 กุมภาพันธ์ 2560               ง. 24 กุมภาพันธ์ 2560 ตอบ ค.

ลงข้อมูลวันที่ : 08/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1521Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คําว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
ก.งานรับ - ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
ข.งานร่าง - เขียนและพิมพ์หนังสือ
ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร**
ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

ลงข้อมูลวันที่ : 08/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 910Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

เกณฑ์การเข้ารับราชการตําแหน่งครูผู้ช่วยและครู ผู้ที่สามารถสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จากคนทั่วไป
กลายเป็นข้าราชการ มีแนวทางสําคัญที่เป็นประเด็นข้อสอบสรุปได้ดังนี้

ลงข้อมูลวันที่ : 08/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 882Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

การคำนวณค่ารายปี การคำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ
กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง นั้น

ลงข้อมูลวันที่ : 09/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1391Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

THAILAND 4.0 • ประเทศไทย 1.0 เน้นเกษตรกรรม
• ประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา
• ประเทศไทย 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน

ลงข้อมูลวันที่ : 09/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1297Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบ วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 40 ข้อพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 09/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1406Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ลงข้อมูลวันที่ : 09/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 885Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

เหตุการณ์สำคัญของโลก ออกสอบ  ปี 2561-2562
ติวสอบ Line:itsara994

 

ลงข้อมูลวันที่ : 09/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1968Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ข้อสอบ “เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1”   100 ข้อพร้อมเฉลย
นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (UCEP) เพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในช่วงใด
ก.  12 ชั่วโมงแรก        ข. 24 ชั่วโมงแรก       ค. 48 ชั่วโมงแรก       ง. 72 ชั่วโมงแรก

ลงข้อมูลวันที่ : 11/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1855Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ มกราคม 2562
พร้อมเฉลย 96 ข้อ
บิ๊กตู่ ขอความร่วมมือ ให้เป็นเจ้าภาพที่ดี หลังไทยเป็น ปธ.อาเซียน จัดประชุม กี่ ประชุม
ตอบ = 180 ประชุม

ลงข้อมูลวันที่ : 15/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 2423Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
1. ประทศไทยมีการปฏิรูปการปกครอง เมื่อวันที่  19  กันยายน  2549
2. การปฏิรูปการปกครอง ยึดอำนาจโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองฯ คือ  พลเอกสนธิ  บุญยรัตกลิน
4. การปฏิรูปการปกครองได้ยุบศาลรัฐธรรมนูญ
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 เป็นฉบับที่ 17  มีทั้งหมด  39 มาตรา ให้ไว้ ณ วันที่      
      1 ตุลาคม 2549 เป็นปีที่ 61 ในรัชกาลปัจจุบัน

ลงข้อมูลวันที่ : 17/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1345Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

สรุป // พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

ลงข้อมูลวันที่ : 22/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1455Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

สรุป //พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

ลงข้อมูลวันที่ : 22/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 2272Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

วิธีอ่านหนังสือสอบ ให้จำได้ 70 - 95 เปอร์เซ็นต์
อ่านเฉพาะส่วนที่ทําไฮไลท์ไว้ พร้อมกับเขียนคําสําคัญ (keyword) ลงในส่วนล่างของ
กระดาษ A4 ที่เตรียมไว้

ลงข้อมูลวันที่ : 25/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 682Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน : พพ.
Department of Alternative Energy Development
and Efficiency

ลงข้อมูลวันที่ : 21/04/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 897Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

สาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 

ลงข้อมูลวันที่ : 21/04/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1005Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

สรุปสาระสำคัญ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 

ลงข้อมูลวันที่ : 21/04/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 900Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

ลงข้อมูลวันที่ : 27/04/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1090Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ข้อสอบจริง(สวนดุสิต) ภาค ก วิชาความรอบรู้ (50 ข้อ) รวบรวมข้อมูลโดย หนึ่งจักยาน

ลงข้อมูลวันที่ : 03/05/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 985Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป 67 ข้อ พร้อมเฉลย  2.เงินถุงแดงมีความสำคัญอย่างไร ตอบ เงินจ่ายค่าปรับสงครามในสมัย ร.5
3.ดุสิตธานีเกิดขึ้นเพราะเหตุใด ตอบ ร.6ได้รับการศึกษามาจากชาติตะวันตก
4.ระบบการปกครองแบบท้องถิ่นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด ตอบ ร.6
5.ยุคทองแห่งวรรณคดีคือยุคใด ตอบ พระนารายณ์
6.ปากีสถานแยกจากอินเดียเพราะสาเหตุใด ตอบเรื่องศาสนา

ลงข้อมูลวันที่ : 03/05/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1042Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 บังคับใช้เมื่อพ้นกําหนดกี่วัน ?……90 วัน
ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง……………สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง....
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หมายถึง……ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานรัฐ
ข้อมูลสารส่วนบุคคล หมายถึง……ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
 

ลงข้อมูลวันที่ : 17/05/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 4949Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (30 ข้อพร้อมเฉลย)
1. สภาพคุณงามความดี เป็นความหมายของข้อใด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. ศีลธรรม
ง. ค่านิยม
 

ลงข้อมูลวันที่ : 17/05/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1108Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

คู่มือ-แนวทางปฏิบัติงานเลขานการ Secretary Work 
ประเภทของเลขานุการมีการแบ่งหลายรูปแบบ ในที่นี้จะแบ่งเพียง 2 ประเภท หลักๆ ดังนี้
1. เลขานุการส่วนตัว/ส่วนบุคคล ( Private or Personal Secretary) มีความหมายคือเพียง
แค่ชื่อของตําแหน่งก็สามารถเข ้าใจได ้อยู่แล ้วเนื่องจากเป็นการทํางานให ้นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงเฉพาะคนคนเดียวเท่านั้น
2. เลขานุการสํานักงาน (Office Secretary) มีความหมายคือ เป็นเลขานุการให้กับส่วนรวม
โดยมิได้เป็นเลขานุการของคนใดคนหนึ่งโดยตรง

 

ลงข้อมูลวันที่ : 19/05/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 3829Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบวิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ พร้อมเฉลย 40 ข้อ
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด
ก.กระทรวง ทบวง กรม
ข.ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
ค.จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
ง.ถูกทุกข้อ
 

ลงข้อมูลวันที่ : 01/06/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 973Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (ฉบับย่อ)
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

ลงข้อมูลวันที่ : 02/06/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 899Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

สรุป พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดยคุณทิวา นนท์ไพวัลย์ (น.บ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลงข้อมูลวันที่ : 08/06/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1321Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลย 20 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 15/06/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1042Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย 40 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 12/07/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 3806Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) 40 ข้อพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 12/07/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 895Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
 

ลงข้อมูลวันที่ : 27/07/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1103Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบ 20 พร้อมเแลย และความรู้ สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) 

ลงข้อมูลวันที่ : 04/08/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1038Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

การสอบสัมภาษณ์เป็นเรื่องที่ไม่ยากอย่างที่คิด แต่ก่อนอื่นคุณมีการเตรียมตัวที่ดีรู้เขา
รู้เรา

 

ลงข้อมูลวันที่ : 04/08/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1284Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

กฎหมายควรรู้ยัง ความรู้การวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  (Aptitude Test)

ลงข้อมูลวันที่ : 04/08/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 900Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

สรุปกฎหมายภาคกออกสอบท้องถิ่น กพ เเละ ครูผู้ช่วย 64 พร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนที่สุดไว้ใช้สอบ ปี 2565

 

นายกรัฐมนตรี(ฐานะหัวหน้ารัฐบาล) มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน - เพื่อการสั่งให้ราชการ ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ - จะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้(กรณีจำเป็น) - มีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วน (กลาง/ภูมิภาคท้องถิ่น)

 2. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการของกระทรวงหรือทบวง 3. บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่ง (สังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม)

4. สั่งให้ข้าราชการ (สังกัดกระทรวง ทบวง กรม) มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

 5.แต่งตั้งข้าราชการ (สังกัดกระทรวง ทบวง กรม) ไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง (การ แต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี)

 6 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นที่ปรึกษา หรือเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ

7. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

8. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 9. ดำเนินการอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย

ดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเพิมกดดาวน์โหลด

ลงข้อมูลวันที่ : 29/10/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 772Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

1. ด้านการเมือง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่าง พรรคการเมือง
ด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี
2. ด้านการบริหารราชการ

องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรง ท างานเพื่อประชาชนโดยเชิงพื้นที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากรให้
มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
3. ด้านกฎหมาย ให้กฎหมาย ความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกฎหมาย ดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรม ได้โดยง่าย และมีการ เป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มี
4. ด้านยุติธรรม ให้ทุกขั้นตอนมีการ ตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และ ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดย กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันของประเทศ เสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการ
5. ด้านเศรษฐกิจ มี พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศสูงขึ้น มีการ ของประชาชน และ เติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน สถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูง อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการ ขึ้น
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูและยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้ง
ทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ า ทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม
7. ด้านสาธารณสุข
ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ กระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่
ดีบนหลักการสร้างนาซ่อม และผู้ที่อาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนฯ
ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรม
และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ การรับรู้
ของประชาชน และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
9. ด้านสังคม คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมี
ข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง
10. ด้านพลังงาน
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้าน
พลังงานมีธรรมาภิบาล
มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน
11. ด้านป้องกันการทุจริตฯ
มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการ
บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต

 

ลงข้อมูลวันที่ : 12/11/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 751Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-EconomicSecurity) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน

แนวทางการพัฒนา
4.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
(2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
(3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
(4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
(5) การปรับโครงสร้างการผลิต
4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย
- ช่วงวัยเด็ก
- วัยเรียน วัยรุ่น
- วัยแรงงาน
- วัยผู้สูงอายุ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงโดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพครู
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้
(3) การพัฒนาด้านสุขภาพ
(4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย

ลงข้อมูลวันที่ : 12/11/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 734Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

Thailand 4.0 คืออะไร นโยบายนี้จะช่วยพัฒนาประเทศของเราได้อย่างไร ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร ?
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้เพื่อให้เข้าใจ “ประเทศไทย 4.0” ก่อนจะมาถึงประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็น
ลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่

“ประเทศไทย 1.0” การด ารงอยู่และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่
พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น

“ประเทศไทย 2.0” นอกจากเกษตรกรรมแล้วก็เน้นไปทางอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น
การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
“ประเทศไทย 3.0” ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิต
และขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ประเทศไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประเทศจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างประเทศ เพราะ Thailand 3.0 ที่เราเป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ มันท าให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับ
ปานกลางเท่านั้น เราไม่สามารถขยับหนีไปจากจุดนี้ได้สักที เมื่อ 50 ปีก่อน ช่วง พ.ศ.2500 - 2536 เศรษฐกิจ
ของไทยเรามีการเติบโตอย่างมากถึงระดับ 7 - 8% ต่อปี แต่หลังจาก พ.ศ.2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจ
ไทยเติบโตขึ้นเพียง 3 - 4% ต่อปีเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ ‘ความเหลื่อมล้ าด้านความร่ ารวย’ อีก
ต่างหาก และสุดท้ายก็เรื่องของ ‘ความไม่สมดุลในการพัฒนา’ ซึ่งเรื่องพวกนี้นี่แหละที่ท าให้รัฐบาลต้องหันมา
ใส่ใจ เร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกันยกใหญ่ เพื่อให้เราก้าวข้ามจาก Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0
ให้ได้ใน 3 - 5 ปีนี้
จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี่ เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” ก าหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) ประเทศและประชากรมีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดผลการพัฒนา
ภายใน 5 - 6 ปีนี้ คล้าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา
“A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือประเทศเกาหลีใต้
ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “ Creative Economy”

ลงข้อมูลวันที่ : 12/11/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 763Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ความรู้เกี่ยวกับ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ที่มักเอามาออกข้อสอบบ่อยทุกสนาม

ข้อสอบทฤษฏีในการทําข้อสอบ สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย ไม่มีหลักในการจับที่ตายตัว การที่จะทําข้อสอบได้ดีก็คือ ให้จําสํานวน สุภาษิต และคําพังเพย พร้อมด้วยความหมายของคํานั้น ๆ (จําได้มากยิ่งดี) ...เพื่อให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ

ชุมชนแห่งการแบ่งปัน www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนท้องถิ่น

ลงข้อมูลวันที่ : 15/11/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 876Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

เทคนิคการทาข้อสอบอุปมา-อุปไมย เตรียมสอบส่วนราชการต่างๆ โดย ประพันธ์ เวารัมย์

สูตรที่ 1. ถ้ากล่าวถึงผลไม้ให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่่่่านี้

1. ลักษณะนาม

2. รสหวาน/เปรี้ยว

3. ลักษณะภายนอก เช่น เปลือก สีผิว รูปร่าง เป็นต้น

4. การนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ปรุงอาหาร / เพาะปลูก

5. ประเภทเดียวกัน เช่น ใบเลี้ยงคู่/เดี่ยว

**********************************************

สูตรที่ 2. ถ้ากล่าวถึงคน/กลุ่มบุคคลต่อสิ่งของให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้

1. เพศ

2. อาชีพ

3. ลักษณะหน้าที่การงาน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ

5. เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร

6. ส่วนร่วมหรือส่วนย่อย

**********************************************

สูตรที่ 3. ถ้ากล่าวถึงประเทศ /ทวีปให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้

1. อยู่ในทวีปเดียวกัน

2. เป็นเกาะ / ติดกับแผ่นดินใหญ่

3. เป็นส่วนใหญ่หรือส่วนย่อย

4. เป็นเมืองขึ้นของอีกประเทศหนึ่ง

5. เป็นเมืองสำคัญของประเทศ เช่น เมืองหลวง / เมืองที่มีชื่อเสียง / สมญานาม เป็นต้น

**********************************************

ลงข้อมูลวันที่ : 19/11/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 536Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ทฤษฏีในการทําข้อสอบ สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย ไม่มีหลักในการจับที่ตายตัว การที่จะทําข้อสอบ ได้ดีก็คือให้จําสํานวน สุภาษิต และคําพังเพย พร้อมด้วยความหมายของคํานั้น ๆ (จําได้มากยิ่งดี) ..

ลงข้อมูลวันที่ : 06/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 2177Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบวิชาการทั่วไปที่พบบ่อยที่สนามสอบ รอบที่ 1

ลงข้อมูลวันที่ : 09/10/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 1734Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบวิชาการทั่วไปที่พบบ่อยที่สนามสอบ รอบที่ 2

ลงข้อมูลวันที่ : 09/10/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 1935Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบวิชาการทั่วไปที่พบบ่อยที่สนามสอบ รอบที่ 3

ลงข้อมูลวันที่ : 10/10/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 2453Download
ข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบวิชาการทั่วไปที่พบบ่อยที่สนามสอบ รอบที่ 4

ลงข้อมูลวันที่ : 10/10/2566
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม | ข้อสอบท้องถิ่น 2566


ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com